Vilkår for brug

Nedenfor kan du læse de vilkår, som skal overholdes, når man ønsker at gøre brug af Havenyt.dk.

Dels generelle vilkår omkring det at bruge Havenyt.dk, herunder god omgangtone og brug af tekst og billeder. Dels om begræsningerne for Landsforeningen Praktisk Økologis ansvar i forhold til medlemmernes haver og dyrkningsinformationer samt datasikkkerhed. Og endelig om ophavsret til Havelyst.dk, herunder brug af tekst og fotos.

Medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi (LPØ) har mulighed for gratis at få et stillet en haveside til rådighed på Havelyst.dk. Medlemmerne kan besøge de andres medlemshaver og kommunikere indbyrdes.

Brugere der ikke er medlemmer af LPØ kan alene få adgang til at se enkelte demonstrationshaver og få en prøvehave stillet til rådighed i 30 dage. Fulde rettigheder opnår man ved at melde sig ind i LPØ

I det følgende uddybes og gennemgås de vilkår, som skal overholdes af alle med adgang til Havelyst.dk.

Generelle vilkår

Havelyst.dk er kun for medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi, og dermed et lukket fællesskab, hvor foreningen kender identiteten af alle brugere på Havelyst.dk.

Alle medlemmer af LPØ kan gratis få oprettet en konto på Havelyst.dk, som giver adgang til:

  • at oprette sin egen have.
  • at se andre brugeres haver på Havelyst.dk.
  • at kommentere andre brugeres haver.

Man skriver under med eget navn på sin side, og haven placeres i geografisk i et lokalområde.

Brugerens adresse, telefonnummer og e-post-addresse oplyses kun, såfremt man selv oplyser det på sin haveside.

Hvis man ønsker at offentliggøre citater fra Havelyst, skal man bede om tilladelse hertil hos den, der har skrevet indlægget.

Man er ansvarlig for indholdet på sin egen haveside, og man har fuld adgang til selv at redigere tekst og billeder. Administrator kan ikke redigere i indholdet.

Man kan til enhver tid anmode om at få slettet sin medlemshave igen.

Hvis man melder sig ud af foreningen, kan man anmode om, at kontoen kun lukkes midlertidigt, så man bevarer muligheden for at få medlemshaven åbnet igen. Foreningen forbeholder sig ret til at slette haven, når man ikke har været medlem i mere end 2 år.

Adgang til Havelyst.dk

Når et medlem af LPØ bliver bruger af Havelyst.dk og opretter en konto, tilsendes en en personlig adgangskode. Adgangskoden bruges hver gang brugeren logger sig ind på Havelyst.dk.

Er der flere medlemmer i husstanden, som gerne vil logge ind og skrive i medlemshaven, kan der oprettes en adgang mere til samme medlem.

Man kan desuden give gæstelogin til sin egen side, så venner og familie kan følge med her.

Det er ikke tilladt at videregive sin adgangskode, da dette vil give adgang for personer, som ikke er medlemmer, og hvis identitet, vi ikke kender. Venner og bekendte, som gerne vil se mere, kan man henvise til at se demonstrationshaverne og oprette en gratis prøvehave eller til at melde sig ind i foreningen og få egen adgang og have.

Prøvehaver for ikke medlemmer

En bruger, der ikke er medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi, kan efter anmodning få en gratis prøvehave i 30 dage. En prøvehave giver ikke adgang til at se andres haver, og prøvehaven vises ikke for andre. Hvis man melder sig ind i foreningen overføres haven til status som medlemshave. Hvis man ikke melder sig ind, slettes prøvehaven.

Demonstrationshaver

Et mindre antal haver på Havelyst.dk vil blive vist som demonstrationshaver – efter aftale med haveejeren. Disse demonstrationshaver har enhver adgang til at besøge, men kun medlemmer kan læse og skrive kommentarer til haverne. Formålet med demonstrationshaverne er at få flere til at få lyst til at være med. Der vil blive lavet omtale med henvisning fra Havenyt.dk til disse haver.

God omgangstone

Kommunikationen på Havelyst.dk forudsættes at foregå i en god tone og med respekt for andres holdninger.

Naturvenligt indhold

Havelyst.dk er et sted for haveejere med en miljøvenlig og økologisk holdning til tingene. Der tillades derfor selvfølgelig ikke, at der anbefales dyrkningsmetoder eller andet, som kan skade mennesker, dyr og natur.

Brug egne billeder – eller indhent tilladelse

Du skal være sikker på, at du har tilladelse til at bruge de tekster, fotografier og illustrationer, som du lægger ud på din haveside på Havelyst.dk. Dette er en offentliggørelse og er således ikke omfattet af privates ret til at hente billeder fra nettet til eget brug. Brug derfor dine og/eller familiens egne billeder fra haven – det er også det sjoveste.

Ønsker du at lægge din haveplan tegnet af en havearkitekt ind på din haveside, så er det en god idé lige at spørge om lov.

Det er en god idé at overveje, hvilke fotos og personlige oplysninger man lægger ud på sin haveside, da de efter offentliggørelse ifølge loven om ophavsret lovligt kan gemmes på en anden persons computer til personlig brug.

Der er grænser for billedstørrelser og antal

Der må kun lægges billeder ind, som naturligt hører hjemme i forbindelse med teksterne. Lagringsplads er ikke gratis, så derfor har vi sat begrænsning på størrelsen på billederne, så vi kan få plads til mange billeder. Uploader man store meget billeder, sættes de automatisk ned i størrelse og komprimeres. Man får den bedste kvalitet ved selv at beskære og komprimere sine fotos, inden man uploader.

Havelyst.dk har ikke lagerkapacitet til, at man kan lægge alle sine havefotos ind. Hvis det bliver nødvendigt, forbeholder Landsforeningen Praktisk Økologi sig ret til at fastsætte en øvre grænse for brug af lagringsplads på Havelyst.dk. Det kan være en grænse for en enkelt bruger eller en generel grænse.

Vi tillader desuden ikke

  1. Materiale af racistisk art.
  2. Materiale af fundamentalistisk religiøs art.
  3. Provokerende og/eller erotisk materiale.
  4. Overtrædelse af alle former for ophavsrettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Havelyst.dk er et »community« af medlemshaver, som Landsforeningen Praktisk Økologi (LPØ) stiller til rådighed for sine medlemmer og prøvehaver til ikke medlemmer. Den enkelte bruger har selv ansvaret for, at indholdet i medlemshaven er lovligt, ikke krænker ophavsrettigheder og er i overensstemmelse med vilkår for brug af Havelyst.dk.

Overholder brugeren ikke dette, kan redaktøren midlertidigt lukke den pågældende konto ned. Bestyrelsen for LPØ vil herefter tage stilling til sagen på først kommende bestyrelsesmøde.

LPØ fraskriver sig ansvaret for Den enkelte brugers brug af tekster og billeder i haven og for de givne dyrkningsanvisninger og oplysninger. Der er tale om helt private havesider.

Havelyst.dk/LPØ påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler i medlemmernes erfaringsformidling og gode råd m.m. Havelyst.dk/LPØ påtager sig heller intet ansvar for skade på personer, dyr, planter, værktøj, maskiner og andet, som brugeren anvender i forbindelse med udførelsen af havearbejde efter råd og anvisninger fundet på Havelyst.dk.

Brugerne giver deres egne haveerfaringer videre til andre medlemmer på Havelyst.dk og i demohaverne. Denne information er udelukkende vejledende. Plantedyrkning og udførelse af havearbejde er afhængig af de lokale forhold, de aktuelle klimatiske forhold, haveejerens viden om havedyrkning, samt brugerens evne til at følge anvisningerne. Den enkelte bruger påtager sig derfor intet ansvar for at andre bruger deres dyrkningserfaringer og gode råd. Det er alene den enkelte brugers eget ansvar, hvis man vælger at dyrke ud fra de erfaringer og råd, som andre brugere giver i deres medlemshave.

Datasikkerhed

Havelyst.dk/LPØ påtager sig intet ansvar for tab af de data, som Den enkelte bruger har lagt ind i de samlede databaser på Havelyst.dk, eller for uautoriseret adgang, uanset årsagen hertil. Havelyst.dk/LPØ påtager sig intet ansvar i forbindelse med, at Havelyst.dk kan være ude af drift. Men Havelyst.dk er selvfølgelig hostet hos en udbyder med høj datasikkerhed og driftsikkerhed og daglig backup.

Man kan selv sikre sine data, f.eks. plantelister, ved med jævne mellemrum at printe dem ud eller gemme informationerne på anden måde.

Hvis det mod forventning på et tidspunkt skulle blive nødvendigt at nedlægge Havelyst.dk kan brugerne ikke kræve nogen form for kompensation. Så vidt det er muligt vil brugerne selvfølgelig blive gjort bekendt hermed i god tid, så man kan sikre sine data.

Ophavsret

Ophavsret © 2007 Havelyst.dk / Landsforeningen Praktisk Økologi, CVR nr. 14 73 80 45, Tlf. 7020 8381.

Havelyst.dk er en del af Havenyt.dk. Havenyt.dk og Havelyst.dk ejes og produceres af Landsforeningen Praktisk Økologi, som har ophavsret til det til enhver tid samlede indhold af Havelyst.dk. Dog sammen med det enkelte medlem, hvad angår den private havesides indhold.

Havelyst/LPØ har ret til at bruge de data, som er publicerede på de enkelte medlemmers havesider, til søgeresultater på tværs af havesiderne, til opsamling af erfaringer med dyrkning og viden om planter, og til visning af billeder på netstedet. Denne fælles sammenstilling af data på tværs af de mange medlemshaver giver alle medlemmer adgang til hurtigt at finde masser af viden om praktisk havedyrkning, og det giver mulighed for vidensopsamling m.m.

Det ikke tilladt at gengive, udsende, fremsende eller distribuere materiale fra Havelyst.dk uden skriftlig tilladelse fra Havenyt.dk/Landsforeningen Praktisk Økologi og den enkelte forfatter/fotograf, medmindre det er tilladt i gældende lov om ophavsret.

De underliggende koder må ikke gengives, udsendes, fremsendes eller distribueres på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Landsforeningen Praktisk Økologi.

Du er ikke logget ind.  Log ind